Lejebetingelser

Nedenfor finder du vores lejebetingelser

Lejebetingelser

Lejebetingelser

 1. Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse til og med den dag, det bringes tilbage til vores adresse, begge dage medregnet.
 2. Lejen beregnes pr. påbegyndt dag gældende fra den dag materiellet forlader vor adresse til og med den dag det er retur på vores adresse. Modtages materiellet retur inden kl. 8.00, beregnes afleverings dagen ikke som lejedag. Der regnes normalt med 7 dages uge.
 3. Lejemålet gælder AB vor adresse, hvorfor lejeren debiteres for transportudgiften i forbindelse med lejemålene. Transportforsikring skal dækkes af lejeren.
 4. Det lejede materiel leveres af Rejnstrup i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning.
 5. Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet af Rejnstrup eller afleveret retur på vor plads samt under hele lejemålet. Rejnstrup garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag, erstattes af lejer. Reparationer må kun udføres på vor fabrik eller på et af os anvist værksted.
 6. Ved manglende rengøring faktureres vask pr. påbegyndt time.
 7. Rejnstrup er ikke ansvarlig for personskade, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Rejnstrup eller andre, som Rejnstrup har ansvaret for.
 8. Rejnstrup er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Rejnstrup eller andre, som Rejnstrup har ansvaret for.
 9. Rejnstrup er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Rejnstrup eller andre, som Rejnstrup har ansvaret for.
 10. I den udstrækning Rejnstrup måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde Rejnstrup skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre foregående punkter. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til dette punkt, skal denne part straks underretten den anden herom. Rejnstrup og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget at materiellet.
 11. I intet tilfælde er Rejnstrup er ansvarlig for drifts-tab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
 12. Ovenstående begrænsninger i Rejnstrup’ ansvar gælder ikke, hvis Rejnstrup har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
 13. Rejnstrup påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjenings mandskabet, i den periode, lejemålet varer.
 14. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp.
 15. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.
 16. Alle priser er ekskl. moms, forbrug og forsikring.
 17. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for trykfejl.
 18. Evt. tvister anlægges ved retten i Næstved.
 19. Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel er strafbart og vil medføre politianmeldelse.
 20. Ved bestilling af gravekasser inden klokken 12:00 samme dag, kan der tilbydes dag til dag levering.
 21. Gravekasser og tilbehør skal, ved retur, afleveres på samme måde som leveret. Der faktureres for håndtering af ukorrekt aflevering 950,-/timen.

Vi udlejer og sælger gravekasser af høj kvalitet og til danmarks mest konkurrencedygtige priser

Rejnstrup Gravekasser

Hvis du har forespørgsler eller andre spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. Både Jens og Rasmus er ansvarlige for salg og udlejning og kan kontaktes herom. Vi har over 35 års erfaring i branchen og kan derfor tilbyde vores kunder den bedste rådgivning.

Alle henvendelser vedrørende bogholderi og økonomi skal gå til faktura@regr.dk.

Kontaktformularen kan også benyttes.

Bestil et uforpligtende tilbud